Login

Hide

Close

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 4-5 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ รุ่นที่ 2
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)
6,500 7,500
2 4 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
ใช้โทรศัพท์ให้น่าประทับใจ รุ่นที่ 15
วิทยากร : คุณอุมาพร ผึ่งผาย
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
3 6 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
หลักสูตรพิเศษ ยกเครื่องเรื่องงานบุคคล ปรับปรุงเอกสาร แบบฟอร์ม ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง รุ่นที่ 3 (เต็ม รุ่นถัดไปวันที่ 9 ส.ค. 62)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
4 6 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
Easy Excel เพื่อการจัดทำรายงานในการฝึกอบรม รุ่นที่ 12
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)
3,600 4,200
5 8 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และเงินค่าตอบแทนทุกประเภท ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 22
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
6 10 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี รุ่นที่ 21
วิทยากร : ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
7 11 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล รุ่นที่ 33
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
8 11-12 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างมือใหม่
วิทยากร : ดร.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ และ ดร.ดนัยกร รัมมะทรง
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
6,000 7,000
9 12 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
บริหารผู้สืบทอดตำแหน่งระดับสูง (Succession Management for High Level Talent) รุ่นที่ 10
วิทยากร : อาจารย์เสาวคนธ์ ศิรกิดากร
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
10 13-14 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 67
วิทยากร : ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4
6,200 7,200
11 14 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
จัดสวัสดิการยืดหยุ่นอย่างไร ถูกใจพนักงาน องค์การได้ประโยชน์ รุ่นที่ 43
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
12 14 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 50 (รวม Update กฎหมายใหม่ทุกฉบับ)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
13 18 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนางานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 35
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
3,600 4,200
14 18-19 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
เตรียมหัวหน้างาน รุ่นที่ 37
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
แถมหนังสือ : สะกิดใจหัวหน้างาน
6,200 7,200
15 20 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง รุ่นที่ 56
วิทยากร : อาจารย์สุเมธ วงศ์บุณย์ยง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
16 21 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
Employee Engagement & Retention สำหรับคน Gen Y
วิทยากร : อาจารย์โรสลินด์ เจริญวงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
17 21-22 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 37
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6,200 7,200
18 24 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 31
วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
19 24 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กับงาน HR แบบมืออาชีพ (Workshop) รุ่นที่ 74
วิทยากร : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : Excel for HR
3,600 4,200
20 25-26 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน รุ่นที่ 34
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : เทคนิคการสัมภาษณ์งานตามเครื่องมือ Competency
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
6,200 7,200
21 26 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
บทบาทของ HR ในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ รุ่นที่ 5
วิทยากร : วิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
22 27-28 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
JD-Based KPIs and Competency รุ่นที่ 28
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1
6,200 7,200
23 28 มิถุนายน 2562
09:00-16:00 น.
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน(รองรับกฎหมายใหม่) รุ่นที่ 52 (วิทยากรตรวจข้อบังคับให้ล่วงหน้า) (เต็ม)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
4,200 4,700