Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 16 ตุลาคม 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการบริหารความคาดหวังของลูกค้าในสถานการณ์โควิด-19
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
2 19 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสร้างสไลด์ Power Point ให้สะดุดตา เรียบง่าย และสื่ออย่างทรงพลัง รุ่นที่ 12 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน) (เต็ม รุ่นถัดไปวันที่ 22 ธ.ค. 64)
วิทยากร : คุณนฤดม บัวทอง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
3 19 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ความคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาการทำงาน (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
4 20 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดการงานธุรการบุคคลให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของพนักงาน รุ่นที่ 54 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
5 20 ตุลาคม 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefits)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
6 22 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
7 26 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
เตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : 105 ปัญหา ปุจฉา-วิสัชนา PDPA
3,700 4,300
8 26 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 38 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
9 27 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการว่ากล่าวตักเตือนพนักงาน รุ่นที่ 5 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
10 28 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 67 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.กังวาน พงศาสนองกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
11 28 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รุ่นที่ 58 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
4,200 4,900
12 29 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำเอกสารในงาน HR ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 8 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
13 29 ตุลาคม 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน
วิทยากร : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
14 30 ตุลาคม 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และเงินค่าตอบแทนทุกประเภท ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 31 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300