Login

Hide

Close

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 8-9 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 18
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
6,200 7,200
2 8 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล รุ่นที่ 32
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
3 9 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
Coaching Skill for HR Professionals รุ่นที่ 7
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
4 12 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการเลือกช่องทางในการสรรหาพนักงาน รุ่นที่ 23
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
3,600 4,200
5 12 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคสัมภาษณ์ให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง รุ่นที่ 55
วิทยากร : อาจารย์สุเมธ วงศ์บุณย์ยง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
6 12-13 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
พัฒนาคนให้เก่งและผูกพันกับองค์กร รุ่นที่ 11
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
6,200 7,200
7 13 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
การออกแบบโครงสร้างองค์การ รุ่นที่ 8
วิทยากร : อาจารย์มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
8 14-18 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 89
วิทยากร : อาจารย์อัจฉรา เดชมณี
อาจารย์ณัฐนรี สดใส
อาจารย์ธัชนพล อารีวิจิตรตระกูล
อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
อาจารย์ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : HR Forms & Reports
ค่าตอบแทน ชวนคิด ชวนคุย
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
13,200 14,700
9 14 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่นที่ 20
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
10 16 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
HR Innovation รุ่นที่ 6
วิทยากร : ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
11 16 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และเงินค่าตอบแทนทุกประเภท ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 21 (เลื่อนมาจากวันที่ 9 มี.ค.)
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
12 20 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและระยะสั้นให้ตรงกับเป้าหมายองค์กรและงาน รุ่นที่ 9
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)
3,600 4,200
13 22-23 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
Competency-Based Interview Questions (CBI) in Practices รุ่นที่ 29
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : ST-A-R Interview การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
6,200 7,200
14 22 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
Employee Engagement & Retention สำหรับคน Gen Y
วิทยากร : อาจารย์โรสลินด์ เจริญวงศ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
15 23 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
การพัฒนาการสอนด้วยทักษะการเป็น Facilitator
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
16 25 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
Easy Excel เพื่อการจัดทำรายงานในการฝึกอบรม รุ่นที่ 11
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
17 25 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
จิตวิทยาการสื่อสารด้วยใจ รุ่นที่ 10
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
18 26 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
ปรับงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับใหม่ รุ่นที่ 30
วิทยากร : ดร.ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
19 26 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 14
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
20 27-28 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 66
วิทยากร : ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4
6,200 7,200
21 27 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการจัดทำ Training Road Map รุ่นที่ 31
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
22 27 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
ภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้าง และสวัสดิการที่ HR และบัญชีควรทราบ รุ่นที่ 81
วิทยากร : อาจารย์สมชาย แสงรัตนมณีเดช
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
23 27 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนางานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 34
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
24 28 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน(รองรับกฎหมายใหม่) รุ่นที่ 51
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
4,200 4,700
25 30 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
ใช้ Social Media ในงาน HR ได้แบบไม่ตกเทรนด์ รุ่นที่ 20
วิทยากร : อาจารย์วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
26 30 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
Excel เร่งรัดสำหรับพนักงานมือใหม่
วิทยากร : คุณสุกัญญา ศิริวรรณ
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
27 30 มีนาคม 2562
09:00-16:00 น.
HR for Non-HR
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000