Login

Hide

Closeแบบสำรวจการจัดอบรมและสัมมนาภายในองค์กร (Training Needs Survey)

1. ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
ประเภทธุรกิจ
จำนวนพนักงาน
ชื่อผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง
อีเมล
โทรศัพท์
มือถือ
2. ข้อมูลการอบรม
จำนวนวัน
จำนวนชั่วโมง
จัดเดือน
3. ข้อมูลผู้เข้าอบรม
1. จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น
ส่วนใหญ่เป็นเพศ
2. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม คือ
3. ระดับตำแหน่งของผู้เข้าอบรม คือ
4. ช่วงอายุของผู้เข้าอบรม คือ
5. ช่วงอายุงานของผู้เข้าอบรม คือ
6. ระดับการศึกษาของผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นระดับใด