Login

Hide

Closeแบบสำรวจการจัดอบรมและสัมมนาภายในองค์กร

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ
อีเมล
ประเภทธุรกิจ
จำนวนพนักงาน
ระบบคุณภาพที่ใช้ในองค์กร
ข้อมูลการอบรม
จำนวนวัน
จำนวนชั่วโมง
เดือนที่ต้องการจัด
6. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ระดับพนักงาน
ระดับการศึกษาเฉลี่ย