Login

Hide

Close


HR Corner Issue.40

HR Corner Issue.40
"HR trends 2018" The era of Change & Data


ส่งท้ายปี 2017 กับเล่มที่รวมรวมทัศนะของเหล่ากูรูด้าน HR
เพื่อการทำงานในปี 2018
-การทำงานของ HR จะเปลี่ยนไปอย่างไร
-เรื่องอะไรที่เราควรให้ความสำคัญ
-เงินเดือนและโบนัสของปีนี้เป็นอย่างไร
-ภาพใหม่ๆ ของงานด้าน HRD จะน่าสนใจขนาดไหน
พบกันในเล่มนี้ 

Contacts

  • คุณกุญพัชร ชัยวิภา
  • kunyapach.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7