Login

Hide

Close


HR Corner Issue.41

Rebranding & Human Resources

แม้เรื่องรีแบรนด์จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกปัจจุบัน แต่ใครจะรู้ว่าก่อนที่เขาจะรีแบรนด์นั้น เรื่องคนต้องเตรียมตัวกันอย่างไร  พบกับบทสัมภาษณ์ “คุณรวิศ หาญอุตสาหะ” CEO แบรนด์ศรีจันทร์ ที่สร้างปรากฏการณ์รีแบรนด์ในเมืองไทย และไปพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรกับ “อ.ชนาวุธ สวัสดี” วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร แล้วจะทราบว่าจุดไหนที่เราต้องระวังกันบ้าง

Contacts

  • คุณกุญพัชร ชัยวิภา
  • kunyapach.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7