Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน
  1. ร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานกับฝ่ายบริหาร
  2. วางแผนกลยุทธ์ในการจัดการโรงงาน
  3. ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร
  4. ควบคุมการดำเนินการต่างๆของโรงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา (คลอง 12) จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศ : ชาย, หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2. มีประการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหาร, แปรรูปอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. สามารถเรียนรู้ระบบงานได้เร็ว สามารถตามเทคโนโลยีและโชลูชั่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน ได้ในระดับดี
5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2. สมัครผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
2. หรือส่งประวัติผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท