Login

Hide

Close


ตำแหน่งงานมาใหม่

New Job

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาวุโส (วัฒนธรรมองค์การ)

ตำแหน่ง : หัวหน้างานสร้างสรรค์การผลิตสื่อออนไลน์ ( ด้านโปรแกรมมิ่ง , เทคโนโลยี , มัลติมีเดียโปรดักชั่น )