Login

Hide

Close


             บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทมีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง ISO 9001:2008, ISO:22000, GMP, HACCP มอก. และ Q-MARK เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท 

ตำแหน่ง ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
สวัสดิการ

- ค่ากะ
- โอที 4 ชั่วโมง
- เบี้ยขยัน 
- ค่าตำแหน่งงาน
- ประกันสังคม
- หอพักพนักงานประจำโรงงาน 
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ห้องพยาบาลบริการ 24 ชม.
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการโรงอาหารราคาถูกสำหรับพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการเงินแสดงความยินดีแต่งงาน
- ของขวัญคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้ครอบครัว
- กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้
 


รายละเอียดงาน
 1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร จัดทำและดำเนินการตรวจติดตามระบบการจัดการคุณภาพ
 2. รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องผลการตรวจติดตามจากภายในและภายนอก
 3. ควบคุม ดูแล กระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพที่บริษัทฯ มีได้แก่ ระบบ ISO 9001:2015, ISO 22000:2015, GMP & HACCP
 4. สำรวจ และวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า พร้อมหาแนวทางในการแก้ไข 
 5. ดำเนินการคัดเลือกคณะผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Quality Auditor)
 6. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าภายใน และภายนอก เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
 7. ประสานงานกับฝ่ายผลิต และฝ่ายประกันคุณภาพในการปรับปรุง แก้ไข กำหนดมาตรวัด เครื่องมือวัด และวางมาตรการในการควบคุมคุณภาพสินค้า
 8. รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติรวมถึงการวิเคราะห์และกำหนดข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้า
 9. สามารถจัดตั้งและจัดทำระบบ  Internal Audit ISO 9001:2015, ISO 22000:2015, GMP & HACCP รวมถึงดูแลระบบ Document Control ได้
 10. สรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง กับ NCR รายงานด้านคุณภาพ ความเสี่ยง การทบทวนรายงานผู้บริหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.  เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา การบริหารการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 22000, GMP, HACCP และมอก. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้หรือผ่านการอบรม Internal Audit มาตรฐาน ISO 9001, ISO 22000, GMP, HACCP
 5. มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารระบบคุณภาพ รวมท้งมีความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมต่อสถานการณ์ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะการสื่อสาร ทั้งภายไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 8. มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 9. มีทัศนคติที่ดี มองบวก และสามารถทำงานเป็นทีม โดยพาทีมให้ถึงเป้าหมายร่วมกัน

วิธีการสมัคร

สามารถส่งใบสมัครทาง Email ตามที่ระบุไว้
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ


ติดต่อ     คุณสุทธิวรรณ สำอางค์ (คุณส้ม)
    03-651-0787 #143, 081-874-6662, 081-947-
    03-651-0786
    hr@pptthailand.com, hrd@pptthailand.com
    http://www.pptthailand.com/
    เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16120

    แผนที่บริษัท