Login

Hide

Close


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ

ค่าครองชีพ/ ค่าอาหารและค่าเดินทาง/ โบนัส/ ค่าเครื่องแต่งกาย/ การตรวจสุขภาพประจำปี/ ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ ประกันสังคม/ ค่าเล่าเรียนบุตร/ ค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา-บุตร/ ค่าเยี่ยมไข้/ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพ และพวงหรีด


รายละเอียดงาน

- แก้ไขปัญหา และ/หรือให้คำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย

- ดูแลระบบฐานข้อมูล และสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลระบบงานทั้งหมดของสหกรณ์

- ศึกษา วิเคราะห์ระบบงาน ความต้องการของสหกรณ์และผู้ใช้งานเพื่อนำไปสร้าง และ/หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์

- ควบคุม ดูแลปรับปรุงข้อมูลของ Website ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย


สถานที่ปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน 20,000 – 35,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาระบบสารสนเทศ

- มีความรู้ด้าน Hardware, Software และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

- มีความสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา vb.net, c#.net และมีความสามารถใช้ระบบฐานข้อมูล MSSQL, MySQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ถ้าเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหาร  หรือได้รับการยกเว้น

- ไม่เคยกระทำความผิดอาญา โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งหลักฐานต่าง  ๆ ดังกล่าว พร้อมค่าสมัคร 100.- บาท ได้ที่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด อาคารจามจุรี 9 โทรศัพท์ 0-2218-0555-60 ต่อ 2301- 230

ติดต่อ     คุณทัศนวรรณ/คุณธีทัต
    02-218-0555-60 #2302
    02-611-7411
    audcharuk@hotmail.com
    www.savings.chula.ac.th
    อาคารจามจุรี 9 ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    แผนที่บริษัท