Login

Hide

Close1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา

ไม่ว่าคุณต้องเผชิญสถานการณ์ใดในที่ทำงานรับรองว่าพูดแล้วเวิร์ก หนังสือ 1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา เล่มนี้ที่มีพลังพร้อมกิริยาท่าทางที่พึงกระทำในสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา


รหัสหนังสือ ISBN : 9789744142849

ผู้เขียน : เมอริล รูเนียน

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.

จำนวนหน้า : 204

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก200 บาท

จำนวน