Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน
 1. การวางแผนการผลิต
  1. ประมาณการยอดการผลิต
  2. วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ
 2. การควบคุมการผลิต
  1. กำหนดตารางการผลิต
  2. ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
 3. การบริหารความปลอดภัย
  1. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
 4. การจัดการทั่วไป
  1. ดูแลระบบบริหารคุณภาพต่างๆ
 5. ดูแลการบริหารงานบุคคล
  1. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา (คลอง 12) จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหาร , แปรรูปอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. สามารถเรียนรู้ระบบงานได้เร็ว สามารถตามเทคโนโลยีและโชลูชั่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน ได้ในระดับดี
 5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 2. ส่งสมัครผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
2. หรือส่งประวัติผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท